СНЦ “Местна инициативна група Община – Марица”

Прием на проектни предложения по подмярка Мярка – М7.2

mig-maritsa

СДРУЖЕНИЕ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

СНЦ “Местна инициативна група Община – Марица” е създадено на 31 март 2016г. след публичен съгласувателен процес с представителите на местната общност, съгласно изискванията на Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и в резултат на изпълнение на дейностите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г., с бенефициент община „Марица“, чрез договор за БФП №РД50-170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, МЗХ-УО и ДФЗ-РА. СНЦ “Местна инициативна група Община – Марица” обхващаща цялата територия на община „Марица“.

СДРУЖЕНИЕТО е доброволна, политически необвързана и независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, по смисъла на чл. 38 във връзка с чл. 2, ал.3 от Закона юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

Основните дейности на сдружението са насочени към развитието на селския район в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието,  осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората,  особено в селата и малките населени места. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за  гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

Условия за кандидатстване по Мярка  М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Обява-М7.2.1

Обява-М06

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *