Stroevo

Отпадъци. Къде и как да събираме разделно

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

I. БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

1. Смесени битови отпадъци от домакинствата се събират в индивидуални съдове за отпадъци – „Кука“ 110 л, „Кука“ 240 л или в съд тип „Бобър“ 1100 л.

Фирмите, извършващи дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община „Марица“ са:

„ЕКОТРАНСФАКТОР“ ООД – за селата: Желязно, Войводиново, Калековец, Граф Игнатиево, Крислово, Динк и Строево;

„КМД“ ЕООД –  за селата Костиево, Бенковски, Труд, Радиново, Царацово и Войсил;

„РТК“ ООД – за селата Манолско Конаре, Маноле, Скутаре, Рогош, Трилистник и Ясно поле.

Преди да подпишете протоколите им, предоставени Ви след почистване, от фирмата изпълнител, уверете се, че всички контейнери и куки са обслужени!

2. Битови биоразградими отпадъци – растителни отпадъци. Това са: окосена трева и храсти, клони от подкастряне на дървесната растителност – овошки, лозички, декоративна растителност, корени и листа от всички сезонни зеленчуци. Те се изхвърлят на площадките за растителни/градински отпадъци – има по една площадка във всяко село, с изключение на с. Радиново – там се използва тази в с. Бенковски.

Разделно събраните  растителни/градински отпадъци се транспортират и предават за последващо третиране – компостиране  на изградената Компостираща инсталация на община „Марица“ в с. Ясно поле, по график.

3. Опасни битови отпадъци – лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, съдържащо опасни компоненти, лакове и бояджийски материали, разтворители, остатъци от строителна химия, домакински препарати, празни опаковки, обозначени със символите за безопасност.

За събирането на тези отпадъци от домакинствата, община „Марица“ има сключен договор с община Съединение. Четири пъти в годината по график, който предварително се обявява, отпадъците се събират в мобилен пункт, в центъра на селото. Приемането им от бита е безплатно.

4. Едрогабаритни отпадъци от бита – мебели, лампи, шкафове, гардероби, килими, матраци, дюшеци, рафтове, маси, столове и други.

Общината има сключен договор с фирма „АНЕС – 96“ ООД, с. Царацово. Всеки гражданин, който иска да предаде този вид отпадък, трябва да заяви намерението си, като попълни „Заявка“, по образец до кметството. След това вие изпращате заявката в общината, за одобрение. След което гражданите могат да закарат своя отпадък до базата на „АНЕС 96“ ООД, всеки работен ден от 8:00 до 17:00ч.

При повече заявки от граждани, може да бъде извършена акция за събиране на битови отпадъци в населеното място.

II. Строителни отпадъци

За строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинството, с количество по-малко от 1 куб., са предвидени безплатни контейнери, тип „лодка“. За използването им, гражданите предварително уведомяват кмета на населеното място.  

Когато количеството на отпадъка е по-голямо от 1 куб., гражданите са задължени да се обърнат към лицензирана фирма, която да приеме отпадъка за последващо третиране.

III. Масово разпространени отпадъци

1.Отпадъци от опаковки – фирма – „ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ“ АД. За разделното събиране на рециклируеми отпадъци от населението се използват:

– Жълт контейнер – тип Бобър и Жълти кофи („Куки“) – за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки. Обслужват се – в петък – ½ от общината, през седмица.

  • Зелен контейнер – тип Иглу за отпадъци от стъклени опаковки – бутилки и буркани. Обслужват се веднъж, на тримесечие.

2.Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори – хладилници, перални, готварски печки, прахосмукачки, телевизори. Подава се заявка до фирма „Елтехресурс“ АД, от гражданите, на единен безплатен тел. номер: 080014100. Мобилни екипи събират уредите по график от посочените адреси БЕЗПЛАТНО.

3.Излезли от употреба гуми от автомобили на населението (не от фирмите) – организират се кампании за събирането им. Дните за кампанията се оповестяват предварително, място за временното им събиране се определя от кметовете на населените места.

Задължение на всички търговски обекти, които генерират отпадъци, е да имат сключен договор с фирми, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

За повече информация:

Брошура – в сайта на общината

Брошура – условия и възможности за предаване на различните видове отпадъци от домакинствата

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *